Rynek Pracy

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) z ponad 1 miliona Lubuszan, ponad 440 tysiący stanowią osoby aktywne, a ok. 360 tysięcy bierne zawodowo. Do grupy aktywnych zawodowo zaliczają się bezrobotni. Liczba osób bez pracy spadła ze 109,5 tys. osób w 2002 roku do 21 tysięcy w 2018 roku (przy stopie bezrobocia poniżej 6 %).

Zjawisko bezrobocia wykazuje silne zróżnicowanie terytorialne w województwie. Stopa bezrobocia w dużych miastach (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.) oraz uprzemysłowionym powiecie słubickim wynosi od 2,4% do 3,3%, a na terenie powiatów strzelecko-drezdeneckim międzyrzeckim jest dwucyfrowe i waha się od 10% do 15,8%. Na terenie pozostałych powiatów stopa bezrobocia waha się od 4,3 do 9,7 %. Największą ilość bezrobotnych (ok. 60%) stanowią osoby z wykształceniem zawodowym oraz gimnazjalnym i podstawowym.

Spośród osób aktywnych zawodowo największa liczba znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym (74% osób zatrudnionych). W sektorze publicznym pracuje ponad co czwarty zatrudniony. Przetwórstwo przemysłowe zapewnia pracę prawie 30% zatrudnionych, w handlu i naprawie pojazdów samochodowych pracuje 17,4% osób, a w edukacji 10,6% osób.

W podziale na grupy zawodowe w regionie występuje najwięcej robotników przemysłowych i rzemieślników oraz specjalistów (po 17,1% ogółu). Znaczącymi grupami są również operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,6%), pracownicy usług i sprzedawcy (13,9%) oraz pracownicy biurowi (11,5%).

 ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE, OFERTY PRACY:

SKŁADANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY ADRESOWANE SĄ DO:

 • pracowników wykonujących prace proste,
 • pracowników usług i sprzedawców,
 • robotników przemysłowych i rzemieślników.

 DOSTĘPNE W INTERNECIE KIEROWANE SĄ W PIERWSZYM RZĘDZIE DO:

 • techników i średniego personelu,
 • specjalistów,
 • pracowników usług i sprzedawców.

 LICZBA BEZROBOTNYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA

 • 1999             – 17,5% i 74,4 tys. bezrobotnych
 • 2010             – 15,5% i 59,2 tys. bezrobotnych
 • 2015             – 10,6% i 39,3 tys. bezrobotnych
 • 2016             –   8,7% i 32,4 tys. bezrobotnych
 • 2017             –   6,4% i 24,6 tys. bezrobotnych
 • X 2018         –  5,7 % i 21,6 tys. bezrobotnych