O systemie wsparcia

Lubuskie przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz finansową ze strony instytucji funkcjonujących również na terenie województwa lubuskiego.

Pomoc dla przedsiębiorców na rynku regionalnym świadczą komórki będące w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, tj. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Centrum Obsługi Inwestora działające w Departamencie Przedsiębiorczości i Strategii Marki. Województwo Lubuskie we wrześniu 2011 r. przystąpiło do projektu systemowego dawnego Ministra Gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju) w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. W ramach działalności COIE przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania m.in. z:

 • udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych z zakresu prowadzenia działalności eksportowej oraz funduszy UE przeznaczonych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie,
 • dostępu do komercyjnej bazy teleadresowej kontrahentów zagranicznych KOMPAS,
 • dostępu do bazy informacji/danych kontaktowych do firm zagranicznych, które poszukiwały konkretnych towarów w Polsce,
 • informacji o organizowanych wydarzeniach gospodarczych, np. zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych organizowanych z Polski i do Polski przez wyspecjalizowane instytucje,
 • informacji o krajach, rynkach, branżach i firmach oraz raportów, opracowań branżowych, międzynarodowych analiz i badań rynkowych otrzymywanych z dawnych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji działających przy Ambasadach i Konsulatach RP,
 • informacji o możliwościach bezpłatnej promocji oferty eksportowej firm na rynkach zagranicznych.

Przedsiębiorca w COIE uzyska informację dotyczącą identyfikacji rynku zagranicznego dla danego typu towaru bądź usługi – czy na danym rynku może być popyt na oferowany przez niego produkt, informację o panujących na rynkach zasadach, uzyska bazę potencjalnych klientów biznesowych oraz informację dotyczącą finansowania i zabezpieczenia działalności eksportowej.

Przedsiębiorca posiadając uzyskaną w COIE wiedzę może świadomie wybrać kierunek prowadzenia własnej działalności gospodarczej – czy będzie działał na rynku lokalnym, czy globalnym. Dzięki nawiązywanym nowym kontaktom handlowym jest w stanie rozszerzyć zakres funkcjonowania, dotrzeć do nowych technologii. Zastosowanie przekazanych informacji ograniczy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększy zakres wydajności, przyczyni się do wzrostu innowacyjności oraz bezpośrednio przełoży się na poprawę konkurencyjności.

Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych COIE mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca rejestracji, bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług Lubuskiego COIE korzystają więc nie tylko przedsiębiorcy z Województwa Lubuskiego, ale również z innych, odległych województw.

W ramach programu promocji gospodarczej (finansowanego w ramach LRPO – perspektywa 2007-2013 oraz RPO Lubuskie 2020) oraz działaniach własnych przedsiębiorcy mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych:

 • misjach gospodarczych poza granice Polski (np. USA, GB, DE, I, KZ, CN, KR, GR, DE, DK i S), udział przedsiębiorców w tych wydarzeniach był współfinansowany lub finansowany z funduszy Lubuskiego RPO,
 • forach, konferencjach, spotkaniach odbywających się na terenie województwa lubuskiego z przedstawicielami zagranicznego biznesu lub z przedstawicielami zagranicznych izb gospodarczych.

Ponadto wsparcia merytorycznego udzielają instytucje mające swoje przedstawicielstwa za granicą (np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Zagraniczne Biura Handlowe, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP) oraz w Polsce (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, izby przemysłowo-handlowe, organizacje pracodawców, regionalne agencje rozwoju, stowarzyszenia eksporterów, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego).

Ww. instytucje oferują m.in.:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy,
 • bazy danych z informacjami o kontrahentach zagranicznych,
 • rozpowszechnianie zagranicą ofert przedsiębiorców zainteresowanych eksportem,
 • organizację misji, wyjazdów i spotkań krajowych i zagranicznych,
 • pomoc w nawiązaniu pierwszych kontaktów,
 • promocję przedsiębiorców w innych państwach.

 

Wsparcia finansowego polskim eksporterom udzielają m.in. instytucje takie jak: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, m.in. w zakresie:

 • kredytów dla eksporterów na realizację kontraktów eksportowych,
 • finansowania zagranicznego nabywców polskich towarów i usług,
 • ubezpieczeń należności i gwarancji ubezpieczeniowych,
 • ubezpieczeń inwestycji za granicą.